advokat lenker

LOVDATA

Lovdatas åpne nettsted på internett inneholder de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter.

advokat lenker

ADVOKATFORENINGEN

Advokatforeningen er profesjons- og interesseforeningen for norske advokater og advokatfullmektiger.

advokat lenker

DOMSTOLENE

Informasjon om de alminnelige domstolene, særdomstolene og domstollignende forvaltningsorganer.

 

advokat lenker

RETTSDATA

Ledende innen utvikling og salg av nettbaserte rettskildedatabaser mot det juridiske profesjonsmarkedet i Norge.

advokat lenker

UDI

UDI har ansvar for behandling av søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge, asyl og utvisningssaker samt drift av asylmottak.

advokat lenker

UNE

UNE er klageinstans for vedtak fattet av UDI og ansvarlig for at avgjørelser ikke er strid med norsk rett og internasjonale konvensjoner

 

advokat lenker

BRØNNØYSUNDREGISTERET

Utvikler og drifter Norges næringslivsregistre, forenkling og samordning av offentlige data, veiledningstjenester og forvaltning av Altinn.

advokat lenker

REGJERINGEN

Den offentlige informasjonstjenesten på internett hvor informasjon, dialog og tjenester fra regjeringen, departementene og statsministerens kontor fremgår.

advokat lenker

POLITIET

Informasjon om hvordan politiet er organisert, om internasjonalt samarbeide, politiledelse og rettsvesenet i Norge.

 

NB. Linkene vil ta deg til eksterne sider
retten NORSK RETTSAPPARAT

FORLIKSRÅDET, TINGRETTEN, LAGMANNSRETTEN OG HØYESTERETT

Mange saker starter i forliksrådet. Neste trinn er tingretten. Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser. Det betyr at lagmannsretten avgjør utfallet av anker over dommer og kjennelser fra tingretten. I straffesaker kan både den tiltalte og påtalemyndigheten anke saken til lagmannsretten. Dette kan gjøres både hvis man mener at skyldspørsmålet eller straffen ikke er riktig avgjort.

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsretten. Dommer kan ikke ankes videre fra Høyesterett.

I både tingretten og lagmannsretten er det retten som avgjør skyldspørsmålet og straffeutmålingen. I alvorlige saker har lagmannsretten en jury med ti sivile medlemmer. Juryen består av fem kvinner og fem menn. Juryen avgjør om den tiltalte er skyldig eller ikke. Det er et viktig prinsipp i norsk rettsvesen at skyldspørsmålet skal avgjøres av likemenn.

I straffesaker har den tiltalte i de fleste saker rett til å få oppnevnt en forsvarer. Påtalemyndigheten avgjøre påtalespørsmålet i forhold til  hvilke lovbrudd som er begått.

MAGGI@RODVIK.NO

 

kontakt footer  +47 950 51 774       pin footer@2x STORGATA 20, 0184 OSLO


ADVOKAT MAGGI RØDVIK AS

Medlem av Den Norske Advokatforening

HVOR VI HOLDER TIL

Hovedkontor: Oslo
Storgata 20, 0184 Oslo
T:  +47 950 51 774
maggi@rodvik.no

FIRMA

Advokat Maggi Rødvik
Sekretær Renate Haugen

Org.nummer: 993 533 521 mva
Klientkonto: 1645 15 92312


Alt innhold er opphavsbeskyttet © Adovkat Maggi Rødvik
Webdesign ©2023 Web Norge.