Strafferett

Er du er mistenkt eller siktet for en straffbar handling, har du flere rettigheter som vi kan informere deg om og hjelpe deg med. Rettighetene skal sikre deg en rettferdig rettergang og mulighet til å forsvare deg.

Under hele saken, fra etterforskningen starter til dom faller, har du krav på å bli sett på som uskyldig. Underveis skal du gis muligheter til å forsvare deg mot de anklager som rettes mot deg, og du har som hovedregel rett til å lese papirene i saken mot deg.

Du har rett til å få hjelp av en forsvarer på alle trinn i saken, helt fra etterforskningen starter til saken avsluttes.  Du kan fritt velge hvilken advokat du vil ha. Som forvarer for deg vil vi gi deg råd og opptre på dine vegne gjennom prosessen. Vi vil sørge for at alt som taler til din fordel kommer frem.