Erstatningsrett

Er du trafikkskadet, yrkesskadet, utsatt for vold eller har fått en pasientskade kan du ha krav på erstatning fra forsikringsselskapet eller Norsk Pasientskadeersatning. I følge lov om skadeerstatning har du krav på å få dekket ditt fulle økonomiske tap dersom du er skadet eller har pådratt deg en yrkessykdom. De ordinære erstatningspostene er:

  • Erstatning for påførte og fremtidige utgifter
  • Erstatning for påført og fremtidig inntektstap
  • Ménerstatning
  • Oppreisning kan kreves fra skadevolder dersom skaden er påført ved forsett eller grov uaktsomhet.

Forsikringsrett, erstatningsrett og trygderett er nær beslektede emner. Ved skader, sykdom eller ulykke må disse områdene sees i sammenheng. Vårt firma har lang erfaring og god kompetanse innenfor alle disse områdene, og kan bistå deg å sikre at du får riktig ytelse og at ytelsen er riktig beregnet.

Det er viktig å melde skaden så raskt som mulig og forsikringsselskapet vil som regel dekke nødvendige utgifter til advokat for å fremme din sak. Selskapet vil også som hovedregel dekke utgifter til spesialistutredning.

Tilbud om erstatning

Dersom du har mottatt tilbud om erstatning fra forsikringsselskapet eller Norsk Pasientskadeerstatning, er det viktig at du får tilbudet vurdert av advokat før du takker ja.