Bistandsadvokat

Dersom du er offer for en straffbar handling, kan du ha rett til bistandsadvokat. Har du blitt utsatt for seksuelle overgrep, herunder voldtekt, vold i nære relasjoner, menneskehandel, kjønnslemlestelse eller tvangsekteskap, ta kontakt med oss. Du har også rett til bistandsadvokat dersom saken din gjelder brudd på besøksforbud, eller du er påført betydelig fysisk eller psykisk skade.

Ved dødsfall som skyldes straffbar handling, kan etterlatte ha rett til bistandsadvokat.

Vår oppgave vil blant annet være å anmelde et straffbart forhold, bistand i avhør hos politiet eller vi kan være til stede ved dommeravhør av barn. Som bistandsadvokat vil vi sørge for at du får informasjon om viktige etterforskningsskritt og innsyn i saksdokumentene. Videre vil vi sørge for å fremme erstatningskrav for deg og ivareta dine interesser under rettssaken.