Barn og familiesaker

I familiesaker bistår vi samboere og ektefeller.

Samboerforhold og ekteskap

I samboerforhold og ekteskap vil det være behov for ulike avtaler i forhold til formuesordningen. Dette kan for eksempel være en avtale om særeie eller en samboerkontrakt.

Separasjon og skilsmisse

Ved separasjon og skilsmisse kan vi hjelpe til med å løse problemer som oppstår i forbindelse med skifte. Vi har også bred erfaring i forhold til oppgjør etter endt samboerforhold. På dette området vil det svært ofte oppstå tvister i spørsmål om opparbeidet eierandel  i forhold til for eksempel felles bolig. Den ektefellen som ikke er å anse som sameier kan likevel ofte ha opparbeidet seg en rett til vederlagskrav. Dette vil være tilfellet om man har bidratt i forhold til boligens verdistigning.

Barn

I saker vedrørende barn har foreldrene behov for en advokat de har tillit til. Vår erfaring er at en minnelig løsning er å foretrekke fremfor en rettslig prosess, noe retten også vektlegger som den beste løsningen.