Arbeidsrett

Har du problemer i forhold til arbeidsavtale, manglende lønnsutbetaling, omorganiseringer eller permittering hos arbeidsgiver, kan vi bistå deg. Vi hjelper deg også dersom du mottar oppsigelse eller blir avskjediget fra ditt arbeid.

Det er en fordel om du og arbeidsgiveren din kan bli enige dersom om det skulle oppstå en tvist mellom dere. Skulle det vise seg at forhandlinger ikke fører frem, kan vi bistå deg i forhold til en rettslig prosess med henblikk på å beholde jobben eller kreve erstatning. Frist for å reise søksmål om usaklig oppsigelse er normalt åtte uker etter at forhandlingene er avsluttet, eller fra oppsigelsen dersom det ikke har vært forhandlinger. Krever du kun erstatning er fristen seks måneder. Dersom det foreligger formelle feil ved oppsigelsen gjelder det ingen frist for å reise søksmål.

Normalt vil du ha rett til å stå i stillingen så lenge det forhandles, eller søksmålet om usaklig oppsigelse er reist innen lovens frister. Arbeidsgiver kan imidlertid be om rettens kjennelse for at du likevel skal fratre. Retten til å stå i stilling gjelder som hovedregel ikke ved avskjed eller ved oppsigelse i prøvetiden. Denne rettigheten vil du som hovedregel heller ikke ha dersom du er midlertidig ansatt.