hero
Nyttig informasjon

Lovdata

Lovdatas åpne nettsted på internett inneholder de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter.Advokatforeningen


Advokatforeningen er profesjons- og interesseforeningen for norske advokater og advokatfullmektiger.Domstolene

Informasjon om de alminnelige domstolene, særdomstolene og domstollignende forvaltningsorganer.Rettsdata

Ledende innen utvikling og salg av nettbaserte rettskildedatabaser mot det juridiske profesjonsmarkedet i Norge.UDI

UDI har ansvar for behandling av søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge, asyl og utvisningssaker samt drift av asylmottak.

UNE

UNE er klageinstans for vedtak fattet av UDI og ansvarlig for at avgjørelser ikke er strid med norsk rett og internasjonale konvensjoner.Brønnøysundregisteret

Utvikler og drifter Norges næringslivsregistre, forenkling og samordning av offentlige data, veiledningstjenester og forvaltning av Altinn.Regjeringen

Den offentlige informasjonstjenesten på internett hvor informasjon, dialog og tjenester fra regjeringen, departementene og statsministerens kontor fremgår.

Politiet

Informasjon om hvordan politiet er organisert, om internasjonalt samarbeide, politiledelse og rettsvesenet i Norge.NB. Linkene vil ta deg til eksterne sider

Norsk rettsapparat

Forliksrådet, tingretten, lagmannsretten og høyesterett

Mange saker starter i forliksrådet. Neste trinn er tingretten. Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser. Det betyr at lagmannsretten avgjør utfallet av anker over dommer og kjennelser fra tingretten. I straffesaker kan både den tiltalte og påtalemyndigheten anke saken til lagmannsretten. Dette kan gjøres både hvis man mener at skyldspørsmålet eller straffen ikke er riktig avgjort.

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsretten. Dommer kan ikke ankes videre fra Høyesterett.

I både tingretten og lagmannsretten er det retten som avgjør skyldspørsmålet og straffeutmålingen. I alvorlige saker har lagmannsretten en jury med ti sivile medlemmer. Juryen består av fem kvinner og fem menn. Juryen avgjør om den tiltalte er skyldig eller ikke. Det er et viktig prinsipp i norsk rettsvesen at skyldspørsmålet skal avgjøres av likemenn.

I straffesaker har den tiltalte i de fleste saker rett til å få oppnevnt en forsvarer. Påtalemyndigheten avgjøre påtalespørsmålet i forhold til  hvilke lovbrudd som er begått.